Nhóm nghiên cứu gồm hai học sinh Nguyễn Phương Ngân và Ninh Thị Yến Nhi do cô giáo Nguyễn Thị Huyền hướng dẫn khoa học đã lựa chọn đề tài “Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm” để tiến hành nghiên cứu, với mong muốn đóng góp một phần vào nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nói chung, phát triển năng lực hợp tác nói riêng cho các bạn học sinh trong trường THCS.

“Học để cùng chung sống”, “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”; là vô cùng cần thiết và là những vấn đề then chốt của giáo dục thế giới trong thế kỷ XXI. Đầu thập kỉ 90, các tổ chức Liên Hiệp Quốc như WHO, UNICEF, UNESCO đã phối hợp xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc hình thành và phát triển cho người học năng lực hợp tác ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống trong xã hội hiện đại.

Hiện nay, nước ta đang hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ. Do đó rất cần những lớp người có đủ phẩm chất và năng lực để tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội một cách bền vững. Có rất nhiều năng lực và phẩm chất cần được hình thành cho học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một trong những năng lực được xác định là cốt lõi cần phải hình thành cho học sinh theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông mới là năng lực hợp tác.

Môi trường là nơi diễn ra quá trình hợp tác. Chúng em nhận thấy trong các hoạt động của nhà trường thì hoạt động trải nghiệm giúp chúng em hình thành và phát triển năng lực hợp tác một cách tốt nhất. Hoạt động trải nghiệm là các hoạt động giáo dục thực tiễn được tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường. Đó là một bộ phận của quá trình giáo dục, có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. Trải nghiệm không chỉ giúp học sinh có hứng thú hơn mà còn là cơ hội để chúng em rèn luyện, tích lũy thêm kỹ năng sống đồng thời phát triển năng lực, phẩm chất nhân cách và đặc biệt là phát huy tiềm năng sáng tạo của học sinh nhằm hình thành thói quen tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ năng ứng phó các tình huống có thể xảy ra ở trường, ở nhà và ngoài cuộc sống.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm các hoạt động cộng đồng để hình thành, phát triển năng lực hợp tác bản thân còn chưa được đồng bộ, chưa thường xuyên và chưa mang lại hiệu quả thực sự. Khả năng hợp tác của học sinh còn rất hạn chế. Do đó khi đứng trước những tình huống, những vấn đề cần hợp tác với nhau thì học sinh thường tỏ ra rất lúng túng, không biết phải làm thế nào.

Xuất phát từ những lí do nêu trên, nhóm nghiên cứu gồm hai học sinh Nguyễn Phương Ngân và Ninh Thị Yến Nhi do cô giáo Nguyễn Thị Huyền hướng dẫn khoa học đã lựa chọn đề tài “Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm” để tiến hành nghiên cứu, với mong muốn đóng góp một phần vào nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nói chung, phát triển năng lực hợp tác nói riêng cho các bạn học sinh trong trường THCS.

Năng lực hợp tác một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành cho học sinh phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm cộng đồng một hình thức mang lại hiệu quả cao.

Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy, học sinh trường THCS Nam Hòa bước đầu đã khả năng phối hợp với nhau trong giải quyết các vấn đề học tập. Tuy nhiên, các em chủ yếu chỉ hợp tác với nhau khi có sự yêu cầu giám sát của GV chứ chưa thực hiện một cách tự giác, tích cực, chủ động.

Qua nghiên cứu luận thực trạng phát triển triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS Nam Hòa - huyện Đồng Hỷ, đề tài đã đề xuất 02 biện pháp các biện pháp đề xuất đã được thầy cô đánh giá có ý nghĩa tính khả thi cao. 

Một số hình ảnh của dự án khoa học kĩ thuật: 

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền và 2 học sinh Nguyễn Phương Ngân, Ninh Thị Yến Nhi